Obchodní a dodací podmínky

I. Úvodní ustanovení

I.1. Provozovatel B2B internetového obchodu www.wote.cz je Smolarčuk David, Sedliště 401, 739 36, IČ: 60292911.

I.2. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží za účelem jeho další distribuce (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí vztahy mezi firmou Smolarčuk David (dále také „prodávající“) a kupujícími, které prodávají zboží jiným podnikatelům a spotřebitelům, jakožto koncovým uživatelům (dále jen „kupující“). V případě uzavřené rámcové kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, jsou tyto obchodní podmínky její nedílnou součástí, přičemž v případě odchylného ujednání má uzavřená rámcová kupní smlouva přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

I.3. Bude-li to vzhledem k souvislostem vhodné, mohou tyto obchodní podmínky odkazovat na kupujícího či na prodávajícího, jako na „smluvní stranu“, případně společně jako na „smluvní strany“.

I.4. Tyto obchodní podmínky, jakož i další dokumenty, na které tyto obchodní podmínky výslovně odkazují, upravují smluvní vztah mezi kupujícím a firmou Smolarčuk David, na jehož základě je kupující oprávněn nakupovat zboží od firmy Smolarčuk David a toto zboží dále prodávat způsobem popsaným v odst. I.2. Obě smluvní strany potvrzují, že při svém rozhodování o vstupu do smluvního vztahu upraveného těmito obchodními podmínkami vycházely toliko z obsahu těchto obchodních podmínek a dalších dokumentů, na které tyto obchodní podmínky výslovně odkazují.

I.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti mezi smluvními stranami registrací na stránkách www.wote.cz, uzavřením kupní smlouvy a v případě pochybností, okamžikem dodání zboží kupujícímu.

II. Objednání zboží

II.1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího, která je dostupná na webových stránkách www.wote.cz.

II.2. Příjem objednávek je uskutečňován jednou z následujících forem:
• objednání přes e-shop www.wote.cz (vyžadováno při osobním vyzvednutí)
• e-mailem 24 hodin denně na adrese zc.etow@ykvandejbo
• telefonicky na číslo +420 597 431 110
• písemně na naši adresu

II.3. Na písemných, faxových a emailových objednávkách kupující vždy uvede:
• název firmy s přesnou fakturační a dodací adresou (pokud je jiná než fakturační)
• IČ (popřípadě DIČ pokud jím disponuje)
• bankovní spojení
• telefonní, případně faxové číslo
• specifikaci objednávaného zboží (vždy uvést kód zboží požadovaného zboží podle aktuální nabídky a počet kusů)

II.4. Kupující je povinen respektovat balení zboží specifikované prodávajícím ve vlastnostech zboží. Před provedením objednávky je kupující povinen zkontrolovat vhodnost zboží pro své potřeby, resp. pro potřeby koncových uživatelů.

II.5. Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednávaného zboží, není-li na skladě prodávajícího. Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího nejpozději při dodávce zboží.

II.6. Namísto zboží specifikovaného v objednávce kupujícího si prodávající vyhrazuje právo dodat jiné zboží, pokud toto zboží ve všech ohledech odpovídá objednanému zboží, případně jde-li o zboží vyšší kvality. Bez souhlasu kupujícího však prodávající nebude provádět oproti objednanému zboží žádné významné změny.

II.7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující se ZAVAZUJE odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce. V případě, že se objednané zboží již nevyrábí, nebo nedodává, nebo dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Změna, nebo storno již provedené objednávky, je možná jen po předchozí dohodě a písemném souhlasu prodávajícího a to pouze do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího. Při objednávání neskladového zboží si vyhrazujeme právo na 100% zálohu. 

II.8. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce v co nejkratším termínu. Pokud je zboží skladem, je objednávka expedována nejdéle do 2 pracovních dnů od přijetí a potvrzení objednávky prodávajícím (do 14.00 hod v pracovním dnu). V případě, že objednané zboží není skladem, bude zákazník e-mailem informován o nejbližším možném termínu expedice. 

III. Dodání a převzetí zboží

III.1. Forma dodaní a převzetí zboží:
• Zásilkovou službou nebo jinou dopravou do místa určení, zpravidla adresa dodání uvedená v objednávce
• Osobní odběr v odběrném místě specifikované dodavatelem, které bude upřesněno v potvrzení o možnosti vyzvednutí zboží zaslané na emailovou adresu. Platba zboží bude provedena ihned při převzetí zboží, přičemž kupující je povinen zajistit osobu oprávněnou k převzetí zboží od prodávajícího, která je povinna své oprávnění prokázat.

III.2. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce v co nejkratším termínu. Pokud je zboží skladem, je objednávka expedována nejdéle do 2 pracovních dnů od přijetí a potvrzení objednávky prodávajícím (do 14.00 hod v pracovním dnu). V případě, že objednané zboží není skladem, bude zákazník e-mailem informován o nejbližším možném termínu expedice. 

III.3. Za dodání a převzetí se považuje dodání zboží do místa určení, tj. do místa trvalého pobytu/sídla kupujícího, pokud není v objednávce uvedena jiná adresa dodání.

III.4. Kupující potvrzuje podpisem svého zástupce či oprávněného zaměstnance (včetně uvedení čitelného jména, příjmení, funkce a razítka kupujícího) převzetí dodaného zboží prodávajícím na daňovém dokladu (faktuře), nebo na přepravním listu smluvního přepravce prodávajícího. Podpisem stvrzuje kupující převzetí dodávky dle na něm uvedeného množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození.

III.5. Kupujícím potvrzený daňový doklad (faktura) nebo přepravní list prokazují řádné dodání zboží prodávajícím kupujícímu podle objednávky kupujícího.

III.6. Po potvrzení řádného převzetí zboží, již nemůže kupující namítat případný rozpor mezi uskutečněnou dodávkou a objednávkou. V případě sporu o předmětu objednávky se má za to, že kupujícím potvrzený daňový doklad (faktura), nebo přepravní list, prokazují skutečný obsah prodávajícím přijaté objednávky od kupujícího.

III.7. V případě uplatnění oprávněné (tzn. prodávajícím uznané) reklamace dodávky kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle dodacího listu, nebo záměny sortimentu vzniklé u prodávajícího, jsou další přepravní náklady, takto vzniklé, hrazeny prodávajícím.

III.8. V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím, mimo případy kdy důvodem nepřevzetí je uplatnění oprávněné reklamace, má prodávající právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10% z ceny objednané dodávky (bez DPH).

III.9. V případě vlastní dopravy kupujícího a nevyzvednutí objednané dodávky nejpozději následujícího dne od předem kupujícím avizovaného dne, má prodávající právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 100,- kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

III.10. Potvrzením převzetí zboží osobně, nebo prostřednictvím přepravní služby, nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd.

III.11. Prodávající není povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět kupujícímu jeho funkčnost.

IV. Ceny, platební podmínky, fakturace

IV.1. Kupní ceny vychází z ceníku prodávajícího, jsou sjednány přijetím objednávky kupujícího prodávajícím a jsou uvedeny na daňovém dokladu (faktuře).

IV.2. Ceny uvedené na stránkách B2B eshopu www.wote.cz jsou základními cenami, velkoobchodní ceny získá subjekt až po registraci. Prodávající může poskytnout tzv. distributorské slevy, které nejsou v daném ceníku uvedeny a budou poskytnuty na základě komunikace, popřípadě poptávky kupujícího a budou upraveny následně po přijetí objednávky.

IV.3. Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby:
• Bezhotovostně bankovním převodem na základě zaslané zálohové faktury.
• Dobírkou
• Hotově při převzetí. Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 10-ti dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit
• Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV.4. V případě platby formou uhrazení faktury je kupující oprávněn do 2 pracovních dnů od data doručení zboží vznášet jakékoli dotazy či připomínky k vystavené faktuře či dodacímu listu. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude faktura pro účely úhrady považována za přesnou, správnou, úplnou a splatnou. Stane-li se část fakturované částky mezi stranami spornou, nesporné části faktury musí být řádně uhrazeny dle data splatnosti uvedené na faktuře.

IV.5. Kupující není oprávněn bez dohody s prodávajícím provádět žádné jednostranné zápočty, srážky nebo odklady vůči fakturovaným platbám, a to bez ohledu na jakékoliv probíhající spory nebo vznášené nároky.

IV.6. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na zboží

V.1. Kupující se na základě sjednané výhrady vlastnického práva podle § 445 obchodního zákoníku stává vlastníkem podle objednávky dodaného zboží až dnem jeho úplného zaplacení prodávajícímu.

V.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím, případně v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu s dodaným zbožím nakládat. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží bezprostředně při jeho předání, přičemž úplnost a správnost dodávky potvrzuje svým podpisem na faktuře nebo přepravním listě.

VI. Odpovědnost za vady

VI.1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než které bylo objednáno, a vady v dokladech nutných k užívání zboží.

VI.2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

VI.3. V případě, že kupující při převzetí zboží zjistí porušení obalu, je povinen přesvědčit se o celistvosti a nepoškozenosti zboží. Zjištěné poškození je přitom povinen poznamenat na faktuře, nebo přepravním listě, v opačném případě zaniká právo na dodatečné uplatnění těchto vad.

VI.4. Kupující uplatní odpovědnost za vady vůči prodávajícímu v písemné zprávě o vadách, která musí obsahovat náležitosti dle reklamačního řádu prodávajícího, s nímž má kupující možnost se seznámit na www.wote.cz

VII. Záruka za jakost a omezení záručních podmínek

VII.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost jím dodaného zboží, čímž se zavazuje, že jím dodané zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu, k němuž je svým charakterem určeno, a že si po tuto dobu zachová obvyklé vlastnosti.

VII.2. Pokud prodávající neposkytne kupujícímu, po vzájemné dohodě, jinou záruku, přejímá prodávající záruku za jakost zboží v délce 6 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. U zboží s omezenou dobou životnosti je záruka za jakost zkrácena. Bližší informace jsou uvedeny v reklamačního řádu prodávajícího.

VII.3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, např. vady způsobené běžným opotřebováním, vnějšími atmosférickými nebo chemickými vlivy, vady způsobené při manipulaci se zbožím a s přepravou zboží a vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávným používáním, nesprávnou údržbou nebo nesprávnou opravou zboží.

VII.4. Kupující uplatní odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, v písemné zprávě o vadách dle odst. VI.4.

VIII. Fotografie zboží

VIII.1. Fotografie zboží uvedené v internetovém obchodu www.wote.cz, a ostatních materiálech jsou ilustrační a bez písemného souhlasu nemohou být dále publikovány. Ve většině případů se fotografie zboží shodují se skutečností. Některé produkty se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti.

IX. Všeobecná ustanovení

IX.1. Kupující je povinen při dalším prodeji jemu (podle této smlouvy) dodaného zboží, zachovat obchodní označení (originální firemní značku) a balení, v jakém je obdržel od prodávajícího.

IX.2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (nabídek, ceníků, akcí apod.) a faktur na prodávajícímu známé e-mailové adresy vztahující se ke kupujícímu.

IX.3. Kupující se zavazuje podílet se aktivně ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech na informovanosti spotřebitele (konečného uživatele) o způsobu zajištění zpětného odběru, a to předáním informací o příslušných provozovatelích kolektivních systémů:
• Skupina elektrozařízení č. 1, 2, 6: Elektrowin a.s., IČ: 272 57 843, se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 www.elektrowin.cz
• Skupina elektrozařízení č. 3, 4: Asekol s.r.o., IČ: 273 73 231, se sídlem Dobrušská 1/1797, 147 00 Praha 4 – Braník www.asekol.cz
• Skupina elektrozařízení č. 5: Ekolamp s.r.o., IČ: 272 48 801, se sídlem Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 – Strašnice www.ekolamp.cz
• Skupina elektrozařízení č. 9: Retela s.r.o., IČ: 272 43 753, se sídlem Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad www.retela.cz
• Přenosné baterie: ECOBAT s.r.o., IČ: 26725967, se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6 www.ecobat.cz

Další informace o způsobu zajištění zpětného odběru nalezne kupující na daňových dokladech vystavených prodávajícím, případně na jeho webových stránkách www.wote.cz.

X. Závěrečná ustanovení

X.1. Prodávající i kupující se zavazují plně uznávat elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetu, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

X.2. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

X.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti www.wote.cz.

X.4. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice firmy, si firma Smolarčuk David vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí formou zveřejnění na webových stránkách www.wote.cz.

X.5. V případě, že kupující s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je povinen svůj nesouhlas prodávajícímu písemně oznámit do 14 kalendářních dnů od jejich zveřejnění, popř. má kupující právo vypovědět smluvní vztah s prodávajícím. V opačném případě se má za to, že kupující akceptuje uvedené změny, kterými se dále smluvní strany budou řídit.

XI. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

XI.1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu zc.etow@ykvandejbo.
XI.2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
XI.3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
XI.4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
XI.5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
XI.6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
XI.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
XI.8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
XI.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

XII. Ochrana osobních dat

XII.1. Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, firmě Smolarčuk David, svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

XII.2. Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího, nebo jeho telefonního čísla, slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

Tyto obchodní­ podmí­nky nabývají­ platnosti a účinnosti dnem 1.května 2016.RYCHLÝ KONTAKT
NOVINKY E-MAILEM